دیپلم کامپیوتر

زمان دوره: یک سال

تعداد جلسات: هفته ای سه جلسه

در پایان دوره مدرک فنی حرفه ای اعطا می گردد.