مدیریت شبکه های کامپیوتر در سازمان ها

زمان دوره: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15 جلسه

در پایان مدرک فنی حرفه ای اعطا می گردد