آموزش نرم افزار پارسیان.

مدت زمان برگزاری دوره: 15 جلسه